Ziekmelden

Wanneer je zoon/dochter vanwege ziekte of om andere redenen de school niet kan bezoeken, dan verzoeken
we je dit zo spoedig mogelijk telefonisch (vóór schooltijd) 0165-303370 of via Parro te melden bij de leerkracht van je kind.

Kinderen mogen de school onder schooltijd niet zelfstandig verlaten zonder kennisgeving van de ouders aan de leerkracht. (bv. een bezoek aan de orthodontist onder schooltijd).